شماره تلفن مستقیم : 38380702
شماره تلفن دانشگاه و داخلی : 404