آخرین اخبار

در ششمین روز از دهه سرآمدی آموزش دانشگاه که مزیّن به نام « پشتیبانان آموزشی» گردیده بود، مراسمی به جهت تقدیر از کارشناسان ، مدیران گروه، معاونین آموزشی برتر دانشکده ها در سالن اجتماعات شهید ایزدی...

دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸